نماینده انحصاری شرکت های خطوط کشتیرانی 

 

 

Selina Shipping Lines Pte. Ltd., 68 Circular Road, #02-01, 049422, Singapore. https://www.selinashippinglines.com

 

AFLOAT CONTAINER LINES INDIA PVT.LTD.line – Tel: +91 9867496971, www:afloatcontainerlines.com